info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Gebruik

Scholen, musea, educatieve en culturele instellingen, bibliotheken, tentoonstellingsruimten, kerken, historische centra etc. kunnen de portretten voor educatieve doelen inhuren. Wilt u daarvan gebruik maken? Neem dan contact met ons op via info@judaica-zwolle.nl.

Gebruiksvoorwaarden
Aan het gebruik van de roll-ups met de portretten door uw instelling (hierna te noemen 'gebruiker') zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

  • De gebruiker sluit een leenovereenkomst met de eigenaar van de portretten/roll-ups, de Stichting Judaica Zwolle.
  • De roll-ups worden aan het begin van de leenperiode door de gebruiker zelf opgehaald van de plek in Zwolle waar ze bewaard worden en aan het einde van de afgesproken periode daar ook weer teruggebracht.
  • De gebruiker wordt geacht de roll-ups tijdens de leenperiode als een goed beheerder te beheren en al het nodige te doen om ze na afloop onbeschadigd weer in te leveren.
  • Vanaf het moment van inontvangstname tot het moment van teruggave staat gebruiker garant voor vergoeding van de schade voor een bedrag per roll-up van maximaal de vervangingswaarde van € 200,-.
  • Gebruiker stemt ermee in dat wat in het kader van deze overeenkomst moet worden aangemerkt als schade, wordt bepaald door de eigenaar van de roll-ups, die binnen twee weken na de beëindiging van de leenperiode gebruiker daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.
  • Gebruiker draagt per dag van de leenperiode een bedrag van € 25,- bij aan het Portrettenfonds van de Stichting Judaica Zwolle met een maximum van € 150,- per leenperiode. Dit bedrag wordt aan het begin van de leenperiode voldaan en niet in mindering gebracht op eventuele schadevergoedingen die tijdens of na afloop van de leenperiode ontstaan.
  • Gebruiker stemt ermee in dat het gebruik van de roll-ups door gebruiker op de website van de Stichting Judaica Zwolle vermeld wordt.